مراکز خدمات پس از فروش ناسا الکتریک

البرز اصفهان گیلان مازندران خراسان رضوی اردبیل فارس تهران همدان آذربایجان شرقی مرکزی یزد آذربایجان غربی قم خوزستان بوشهر ایلام قزوین خراسان شمالی کهکیلویه و بویراحمد کرمان هرمزگان خراسان جنوبی کرمانشاه چهارمحال و بختیاری کردستان گلستان لرستان سمنان زنجان سیستان و بلوچستان
انتخاب استان:
اردبیل
شهرستان نام و نام خانوادگی شماره های تماس
اردبیل زنده دل ۰۴۵۳۳۷۱۰۰۹۴
بیله سوار نصیرپور ۰۴۵۳۲۸۲۴۴۳۴
پارس آباد مغان بهلولی ۰۹۱۴۴۵۴۷۷۰۲
گرمی ذکی گرمی ۰۴۵۳۲۶۲۱۴۵۴
مشکین شهر موسوی ۰۴۵۳۲۵۴۰۸۸۸
اصفهان
شهرستان نام و نام خانوادگی شماره های تماس
اصفهان منصوری ۰۹۱۳۸۲۳۰۶۱۷
اصفهان براتی ۰۹۱۳۱۰۴۰۵۹۱ - ۰۱۳۳۲۲۳۷۸۲۲
شاهین شهر کریمی ۰۹۱۳۳۲۰۸۰۴۳
شهرضا قدسی ۰۳۱۵۳۵۰۴۴۱۰
فلاورجان کریمی ۰۹۱۳۱۷۶۷۶۵۵
فولادشهر عباسی ۰۹۱۳۳۳۵۳۴۱۱
کاشان نخلی ۰۹۱۳۲۷۶۲۲۰۶
ایلام
شهرستان نام و نام خانوادگی شماره های تماس
ایلام رشیدی ۰۹۱۸۷۹۴۶۹۶۴ - ۰۸۴۳۳۳۸۳۴۹۱
کلات مورموری کاظمی ۰۹۱۸۸۴۱۰۷۵۴
آذربایجان شرقی
شهرستان نام و نام خانوادگی شماره های تماس
تبریز فریدی ۰۴۱۳۴۷۹۸۱۴۹- ۰۹۱۴۱۲۰۱۷۷۲
جلفا ذاکری ۰۴۱-۴۲۰۴۳۴۳۸
شبستر رضامند ۰۴۱-۴۲۴۳۰۱۳۳
مراغه اقدسی ۰۹۱۴۸۹۸۹۸۴۹ - ۰۴۱۳۷۴۱۱۱۲۱
ملکان جراحی ۰۹۱۴۶۹۲۲۹۲۷ - ۰۴۱۳۷۸۳۰۰۶۷
آذربایجان غربی
شهرستان نام و نام خانوادگی شماره های تماس
ارومیه ساجدی پور ۰۹۱۴۳۴۶۴۵۳۳ - ۰۴۴۳۲۲۳۹۸۸۹
بوکان کفشدوزی ۰۹۱۴۴۸۱۹۹۸۹ - ۰۴۴۴۶۲۲۷۲۸۳
پیرانشهر امینی ۰۹۱۴۸۷۳۱۱۲۵
خوی حیاتلو ۰۹۱۴۱۶۰۰۴۲۸
سلماس بشیری ۰۹۱۴۱۴۶۱۹۳۳
مهاباد تالاوی ۰۴۴۴۲۳۴۵۴۹۷
نقده پوینده ۰۴۴۳۵۶۳۱۷۳۳
بوشهر
شهرستان نام و نام خانوادگی شماره های تماس
بوشهر نوروزی ۰۷۷۳۳۵۳۹۹۴۲
تهران
شهرستان نام و نام خانوادگی شماره های تماس
کرج غفاری ۰۲۶-۳۴۷۱۲۳۰۱
چهار محال بختیاری
شهرستان نام و نام خانوادگی شماره های تماس
شهرکرد حبیبیان ۰۹۱۳۱۸۱۵۷۶۹
فارسان طباطبایی ۰۹۱۳۹۸۲۲۹۸۰ - ۰۳۸۳۴۲۲۶۲۵۷
خراسان رضوی
شهرستان نام و نام خانوادگی شماره های تماس
سبزوار کاملی ۰۵۱۴۴۴۴۰۵۹۱
سرخس هراتی ۰۵۱۳۴۵۲۱۴۴۱
قوچان فرهمند ۰۵۱۴۷۲۴۹۵۹۵
کاشمر یاوری ۰۹۱۵۱۳۲۸۹۰۶
کاشمر تمدن ۰۹۱۵۱۳۲۸۹۱۲
مشهد نوعی ۰۵۱-۳۷۶۵۸۷۸۱
نیشابور صفایی ۰۵۱-۴۲۲۲۷۲۷۹
خراسان شمالی
شهرستان نام و نام خانوادگی شماره های تماس
اسفراین خوشبخت ۰۵۸۳۷۲۲۷۱۶۳
اشخانه شاکری ۰۵۸۳۲۹۲۵۸۸۴
بجنورد بخش آبادی ۰۹۱۵۱۸۴۲۷۸۴
خوزستان
شهرستان نام و نام خانوادگی شماره های تماس
اندیمشک شهابی نژاد ۰۶۱۴۲۶۴۱۰۵۸
اهواز شیران ۰۹۱۶۶۱۶۰۱۴۷ - ۰۶۱۳۲۲۱۵۱۷۷
ایذه مرادی ۰۶۱۴۳۶۲۹۱۸۱
بهبهان مشلول ۰۹۱۶۳۷۳۹۱۹۹
زنجان
شهرستان نام و نام خانوادگی شماره های تماس
ابهر معصومی ۰۹۱۲۷۴۴۵۶۸۲
خدابنده شهیدی ۰۹۱۲۴۴۱۷۷۳۲
زنجان مقدسی ۰۹۱۲۷۴۲۹۷۱۰
سمنان
شهرستان نام و نام خانوادگی شماره های تماس
شاهرود ملایی ۰۹۱۰۲۸۸۳۶۹۰
گرمسار محسن نژاد ۰۹۱۲۵۳۲۵۰۷۹
سیستان و بلوچستان
شهرستان نام و نام خانوادگی شماره های تماس
زاهدان دارابی ۰۹۱۵۷۸۱۲۶۵۳ - ۰۵۴۳۳۴۴۷۱۰۱
فارس
شهرستان نام و نام خانوادگی شماره های تماس
داراب غلامی ۰۷۱۵۳۷۵۲۵۶۰
زرین دشت سلیمانی ۰۷۳۲۷۲۶۲۵۶۰
شیراز ناظم ۰۷۱۳۸۳۱۶۳۶۷
قزوین
شهرستان نام و نام خانوادگی شماره های تماس
اقبالیه قاسمی ۰۹۱۹۳۸۱۴۰۶۱
الوند عرب لو ۰۲۸۳۲۲۴۶۸۱۵ - ۰۹۱۲۷۸۲۴۸۸۱
قزوین بابایی ۰۲۸۳۲۲۳۴۶۰۱ - ۰۹۱۲۷۸۸۲۹۴۹
قم
شهرستان نام و نام خانوادگی شماره های تماس
قم کتابدار ۰۲۵۳۷۷۰۶۹۲۴
کردستان
شهرستان نام و نام خانوادگی شماره های تماس
بانه خلیفه ۰۹۱۸۹۷۵۷۵۰۵
بیجار زمانی زاده ۰۹۱۸۳۷۲۹۰۰۷
سقز عزیزی ۰۹۰۱۹۱۸۶۷۵۵ - ۰۸۷۳۲۱۷۴۹۳
سنندج احمدی ۰۹۱۸۳۷۸۱۶۲۱
قروه قیطاسی ۰۸۷۳۵۲۴۹۹۲۰ - ۰۹۱۸۹۸۳۹۹۴۶
کامیاران فاتحی ۰۸۷-۳۵۵۳۰۱۶۷
مریوان نادری ۰۹۱۸۳۷۳۸۹۰۴ - ۰۸۷-۳۴۵۴۸۲۸۲
کرمان
شهرستان نام و نام خانوادگی شماره های تماس
بردسیر زارع پور ۰۳۴۳۳۵۲۳۴۷۶
رفسنجان بقایی ۰۳۴۳۴۲۵۸۴۶۹
کرمانشاه
شهرستان نام و نام خانوادگی شماره های تماس
اسلام آباد غرب حریریان ۰۸۳۴۵۲۲۷۸۶۷
جوانرود سلیمانی ۰۸۳۴۶۲۲۷۵۱۲
صحنه قزوینه ۰۸۳۴۸۳۲۸۸۴۶
کرمانشاه نجاتی ۰۹۳۵۴۵۴۶۲۱۳ - ۰۸۳۳۷۲۱۱۸۶۸
گلستان
شهرستان نام و نام خانوادگی شماره های تماس
آزادشهر خاصه ۰۱۷۳۵۷۲۲۹۱۸
خان ببین حسینی ۰۱۷۳۵۸۶۵۳۱۰
گرگان ساور چمنی ۰۹۱۱۱۷۷۱۰۱۴
گرگان آقایان ۰۱۷۳۲۲۴۴۳۱۰
گیلان
شهرستان نام و نام خانوادگی شماره های تماس
املش حیدریان ۰۱۳۴۲۷۲۴۹۹۵
بندر انزلی ثبوتی ۰۱۳۴۴۵۴۵۰۲۶ - ۰۹۱۱۳۸۱۲۳۰۲
رشت نصیری فر ۰۳۱-۳۳۲۲۶۲۰۷
لرستان
شهرستان نام و نام خانوادگی شماره های تماس
الیگودرز صلواتی ۰۹۱۶۶۶۴۲۰۴۹
بروجرد مشکینی ۰۹۱۶۳۶۸۰۳۶۴ - ۰۶۶۴۲۶۲۹۷۹۲
خرم آباد امیری ۰۹۱۶۹۶۹۰۱۶۳
دورود سعیدی فر ۰۹۱۶۶۶۵۵۶۲۰
کوهدشت خنجریان ۰۹۱۶۶۶۷۱۳۸۳
نور آباد مرادیان ۰۶۶۳۲۷۲۸۲۵۵
مازندران
شهرستان نام و نام خانوادگی شماره های تماس
آمل حسینی ۰۱۱۴۴۲۵۸۴۴۰
بابل غلامی ۰۱۱۳۲۳۷۴۰۳۴ - ۰۹۱۱۳۱۴۳۰۳۲
بابل خاکزاد ۰۹۱۱۴۵۸۳۱۹۱
بابلسر خلیل پور ۰۱۱۳۵۳۳۵۵۶۷
تنکابن قورچی بیگی ۰۱۱۵۴۲۲۷۲۷۰
جویبار رضایی ۰۹۹۰۹۲۸۰۵۹۵
چالوس واثقی ۰۱۱۵۲۲۲۱۳۱۷
ساری جمشیدی ۰۱۱۳۳۲۰۳۶۳۴
ساری بی ریایی ۰۱۱۳۳۳۷۳۹۸۱ - ۰۱۱۳۳۳۵۰۳۶۲
قائمشهر خطیر ۰۹۱۱۲۲۴۵۳۹۱
گلوگاه خواجوی ۰۱۱۳۴۶۶۲۷۹۳
مرکزی
شهرستان نام و نام خانوادگی شماره های تماس
اراک دوستی مقدم ۰۹۱۸۹۶۰۰۳۹۶ - ۰۸۶۳۲۲۶۶۴۵۷
آشتیان شاکری ۰۹۱۸۳۶۲۱۱۹۵
خمین نیمه وری ۰۸۶۴۶۲۲۲۹۴۶
ساوه خضرا ۰۹۱۲۷۵۶۶۲۳۴ - ۰۸۶۴۲۲۱۸۷۳۶
شازند کریمی ۰۸۶۳۸۲۲۲۲۱۵
کمیجان تفرشی ۰۸۶۳۵۴۵۴۵۴۳
هرمزگان
شهرستان نام و نام خانوادگی شماره های تماس
بندرعباس محمدی ۰۷۶۱۲۲۲۷۸۵۴ - ۰۹۱۷۷۶۸۸۵۲۸
همدان
شهرستان نام و نام خانوادگی شماره های تماس
تویسرکان میرمعینی ۰۸۱۳۴۹۲۸۷۸۶
کبودرآهنگ شوندی ۰۸۱۳۵۲۲۲۸۰۵
لاله جین درویشی ۰۹۱۸۸۱۲۷۳۴۹
همدان خیرخواه ۰۹۱۸۳۱۶۴۶۲۹
یزد
شهرستان نام و نام خانوادگی شماره های تماس
یزد علمبردار ۰۳۱۵۶۲۷۱۷۴۴